Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
produkty

Aktualności

5.05.2023

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu organizowanym przez Labo Clinic Sp. z o.o. Sp. k.

W związku z realizacją projektu pt. „Wzrost odporności Labo Clinic Sp. z o.o. Sp.k. poprzez inwestycję w nowoczesne rozwiązania informatyczne” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 13. Odporna i zdrowa gospodarka przyszłości, Działanie 13.1 Wytrzymałe MŚP zapraszamy do składania ofert.

***AKTUALIZACJA I

Z uwagi na dużą liczbę pytań zadanych do postępowania Zamawiający przesuwa termin składania ofert do 17.05.2023 do północy

***AKTUALIZACJA II

Zamawiający zamieścił odpowiedzi na pytania Wykonawców - można je znaleźć pod poniższym linkiem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/157538?sekcja=pytania

Załączniki

12.09.2019

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu organizowanym przez Labo Clinic Sp. z o.o. Sp. k.

W związku z realizacją projektu pt. „Wzrost konkurencyjności firmy Labo Clinic poprzez wdrożenie założeń strategii wzorniczej” współfinansowanego prze Unię Europejską w ramach działania 1.4 Wzór na konkurencję Etap II Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020 zapraszamy do składania ofert.

Dotyczy: stworzenia oraz wdrożenia dedykowanej aplikacji mobilnej, która będzie ułatwiać korzystanie z usług świadczonych w Pracowni Usług Diagnostyki Obrazowej.

Zapytanie ofertowe
Pytania i odpowiedzi
Wyniki postępowania

30.08.2019

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu organizowanym przez Labo Clinic Sp. z o.o. Sp. k.

W związku z realizacją projektu pt. „Wzrost konkurencyjności firmy Labo Clinic poprzez wdrożenie założeń strategii wzorniczej” współfinansowanego prze Unię Europejską w ramach działania 1.4 Wzór na konkurencję Etap II Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020 zapraszamy do składania ofert.

Dotyczy:Dostawy i montażu wyposażenia meblowego pomieszczeń do świadczenia usług diagnostyki obrazowej.

Zapytanie ofertowe
Załącznik Nr 1-Formularz ofertowy
Załącznik Nr 2-Dokumentacja Techniczna
Załącznik Nr 3-Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik Nr 4-Oświadczenie o braku powiązań osobowo-kapitałowych
Załącznik Nr 5 -Wzór umowy
Załącznik nr 3 do umowy-Protokół odbioru
Załącznik Nr 6-Wykaz dostaw i montażu
Załącznik Nr 7 -Oświadczenie na potwierdzenie posiadania osób o odpowiednich kwalifikacjach do realizacji Przedmiotu Zamówienia

Załącznik Nr 8 -Oświadczenie na potwierdzenie posiadania maszyn elektromechanicznych oraz innych narzędzi do stolarki meblowej niezbędnych do realizacji Przedmiotu Zamówienia
Załącznik Nr 9 - Oświadczenie w zakresie okresu gwarancji na całość Przedmiotu Zamówienia

Wyniki postępowania

13.08.2019

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu organizowanym przez Labo Clinic Sp. z o.o. Sp. k.

W związku z realizacją projektu pt. „Wzrost konkurencyjności firmy Labo Clinic poprzez wdrożenie założeń strategii wzorniczej” współfinansowanego prze Unię Europejską w ramach działania 1.4 Wzór na konkurencję Etap II Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020 zapraszamy do składania ofert.

Dotyczy:Dostawy i montażu kompletnego pakietu sprzętu diagnostycznego, w skład którego wchodzą:
a) aparat RTG, b) aparat USG, c) serwer wraz z akcesoriami, d) oprogramowanie do zarządzania procesem świadczenia usług – typu RIS/PACS, e) duplikatora do płyt medycznych, f) drukarka do klisz RTG dla Pracowni Usług Diagnostyki Obrazowej.

Zapytanie Ofertowe
Załącznik Nr 1-Formularz Ofertowy
Załącznik Nr 1A-Formularz asortymentowo-cenowy
Załącznik Nr 2-Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia
Załącznik Nr 3-Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik Nr 3 do umowy_Protokół odbioru
Załącznik Nr 4-Oświadczenie o braku powiązań osobowo-kapitałowych
Załącznik Nr 5-wzór umowy
Załącznik Nr 6-Wykaz dostaw i montażu
Załącznik Nr 7-oświadczenie na potwierdzenie posiadania osób o odpowiednich kwalifikacjach do realizacji Przedmiotu Zamówienia
Pytania i odpowiedzi

Odpowiedzi na pytania

Wyniki postępowania

6.08.2019

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu organizowanym przez Labo Clinic Sp. z o.o. Sp.k.

W związku z realizacją projektu pt. „Wzrost konkurencyjności firmy Labo Clinic poprzez wdrożenie założeń strategii wzorniczej” współfinansowanego prze Unię Europejską w ramach działania 1.4 Wzór na konkurencję Etap II Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020 zapraszamy do składania ofert.

Dotyczy:dostawy i montażu kompletnego pakietu sprzętu diagnostycznego, w skład którego wchodzą tomograf stożkowy (CBCT) oraz pantomograf dla Pracowni Usług Diagnostyki Obrazowej.

Zapytanie ofertowe
Załącznik Nr 1 Formularz ofertowy
Załącznik Nr 1A Formularz asortymentowo-cenowy
Załącznik Nr 2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Załącznik Nr 3 do umowy_Protokół odbioru
Załącznik Nr 3 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik Nr 4 Oświadczenie o braku powiązań osobowo-kapitałowych
Załącznik Nr 5 Wzór umowy
Załącznik Nr 6 Wykaz dostaw i montażu
Załącznik Nr 7 Oświadczenie na potwierdzenie posiadania osób z odpowiednimi kwalifikacjami do realizacji Przedmiotu Zamówienia

Pytania i odpowiedzi

Wyniki postępowania